Služba stručnih poslova

Služba stručnih poslova obavlja poslove muzejske djelatnosti iz oblasti: muzejske dokumentacije i matične muzejske djelatnosti u odnosu na muzejsku dokumentaciju; zaštite, očuvanja, valorizacije i prezentacije arhivske i bibliotečke građe; preventivne i trajne zaštite muzejskog materijala i muzejske dokumentacije; prezentacije muzejskih zbirki i muzejskih predmeta, rada Narodnog muzeja i muzejskog informacionog sistema; obavlja komercijalne poslove koji su kompatibilni sa muzejskom djelatnošću i vrši druge poslove iz djelokruga svog rada, u skladu sa zakonom. 

Poslovi Službe stručnih poslova obavljaju se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica: 

– Odjeljenje za dokumentaciju;

– Bibliotečko – arhivsko odjeljenje;

– Odjeljenje za preventivnu i trajnu zaštitu;

– Odjeljenje za prezentaciju;

– Muzejski informacioni centar.

 

Predrag Malbaša

Pomoćnik direktorice za stručne poslove

predrag.malbasa@narodnimuzej.me

 

Filip Despotović

Rukovodilac Odjeljenja za dokumentaciju

filip.despotovic@narodnimuzej.me

 

Biljana Čelebić

Rukovoditeljka Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja

biljana.celebic@narodnimuzej.me

 

Zorica Martinović

Rukovoditeljka Odjeljenja za preventivnu i trajnu zaštitu

zorica.martinovic@narodnimuzej.me

 

Nikola Radović

Rukovodilac Muzejskog informacionog centra

nikola.radovic@narodnimuzej.me

 

Marija Pejović

Rukovoditeljka Odjeljenja za prezentaciju

marija.pejovic@narodnimuzej.me

 

Ivan Mijanović

Menadžer za programske politike i planiranje

ivan.mijanovic@narodnimuzej.me