Opšti akti

Na osnovu čl. 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Sl. list Crne Gore br. 44/12 JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje donio je:

 VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U

POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

I OSNOVNI PODACI JU “NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

Sjedište i adresa: JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b. 81250 Cetinje, tel/fax 041/230 310, e-mail: nmcg@t-com.me

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU JU „NARODNI MUZEJ CRNE GORE“ CETINJE

 1. Javne evidencije

– djelovodnik,

– evidencija muzeja u Crnoj Gori,

– evidencija zaposlenih u JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje i

– evidencija registarskog i arhivskog materijala

 1. Normativna akta 

– statut JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji NMCG i

– kolektivni ugovori

 1. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti 

– planovi i programi rada JU“Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– informacije o međunarodnoj saradnji u oblasti kulture,

– odluke usvojene na sjednici Savjeta NMCG

 1. Programi i projekti iz oblasti kulture

 – konkursi za finansiranje programa i projekata,

– prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom,

– pojedinačni zahtjevi za finansiranje programa i projekata,

– rješenja o obrazovanju stručnih komisija,

– zapisnici o radu stručnih komisija,

– rješenja o finansiranju odabranih programa i projekata i

– ugovori o finansiranju odabranih programa i projekata

 1. Finansije   

– finansijski plan JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– završni račun  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– dokumenta o javnim nabavkama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– dokumenta o donacijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– dokumenta o osnovnim sredstvima i opremi Muzeja i

– finansijske evidencije i pojedina finansijska dokumenta.

 1. Podaci o zaposlenima 

– radne knjižice,

– uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti,

– rješenja o zasnivanju radnog odnosa i ugovore o radu,

– rješenja o zaradama,

– rješenja o nadoknadama zarade i drugim primanjima,

– rješenja o godišnjem odmoru i

– rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

 1.  Pokretanje postupka 

– postupak se pokreće na pisani ili usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji

– na zahtjev se ne plaća administrativna taksa,

– zahtjev treba da sadrži:

 • naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati,
 • način na koji se želi ostvariti pristup informaciji,
 • podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime i adresa fizičkog lica, naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.

– zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi,

– obrazac zahtjeva se može dobiti u Muzeju.

 1. Način podnošenja zahtjeva 

– neposredno na arhivi  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– putem pošte na adresu  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje, Novice Cerovića b.b.

– na e-mail: nmcg@t-com.me,

– na fax: + 382 41 230 310.

 1. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:

– neposrednim uvidom u orginal ili kopiju informacije u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zajtjeva u prostorijama  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje,

– dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno ili putem pošte ili elektronskim putem.

 1. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita 

– po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite slobode i lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48h.

– protiv akta Narodnog muzeja po zahtjevu za pristup informacijama podnosilac zahtjeva ili drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu nezavisnom nadzornom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja akta a preko Narodnog muzeja, kao organa koji je odlučivao u prvom stepenu,

– pristup informacijama se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

 1. Troškovi postupka

– troškove postupka snosi lice koje traži pristup informacijama,

– troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama,

– troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja,

– lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka,

– troškovi postupka plaćaju se u korist računa  JU „Narodni muzej Crne Gore“ Cetinje.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Ivan Vukmirović, pomoćnik direktora za opšte poslove. Kao zamjenik lica zaduženog za rješavanje po zahjtjevu za pristup informacijama, u slučaju odsustva istog, imenuje se zaposlena Sanja Kavaja.

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli Muzeja i na web sajtu Muzeja www.mnmuseum.org

 

Cetinje, 30.01.2019. godine                                                            

dr Anastazija Miranović

                                                                                                              Direktorka NMCG

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE >>

PROGRAM I PLAN RADA >>   

IZVJEŠTAJ O RADU I DRUGA DOKUMENTA O RADU I STANJU U OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI NMCG >>

POJEDINAČNI AKTI I UGOVORI O RASPOLAGANJU FINANSIJSKIM SREDSTVIMA IZ JAVNIH PRIHODA I DRŽAVNOM IMOVINOM >>

SPISAK ZAPOSLENIH SA RADNIM MJESTIMA >>

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTE OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA I DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA U VEZI SA VRŠENJEM JAVNE FUNKCIJE >> 

RJEŠENJA I DRUGI POJEDINAČNI AKTI KOJI SU OD ZNAČAJA ZA PRAVA, OBAVEZE I INTERESE TREĆIH LICA >>

RJEŠENJE 01-300 OD 07.02.2018. >> 

RJEŠENJE 01-302 OD 07.02.2018. >>

RJEŠENJE 01-364 OD 13.02.2018. >>

RJEŠENJE 01-634 OD 14.03.2018. >>

RJEŠENJE 01-635 OD 14.03.2018. >>

RJEŠENJE 01-636 OD 14.03.2018. >>

RJEŠENJE 01-905 OD 16.04.2018. >>

RJEŠENJE 01-3268 OD 12.09.2018. >>

RJEŠENJE 01-3687 OD 09.10.2018. >>

RJEŠENJE 01-3969 OD 26.10.2018. >> 

RJEŠENJE 01-4022 OD 01.11.2018. >>

RJEŠENJE 01-4378 OD 30.11.2018. >> 

RJEŠENJE 01-4612 OD 20.12.2018. >>

RJEŠENJE 01-4622 OD 21.12.2018. >>