Narodnom muzeju Crne Gore biće ustupljeni dnevnici princeze Ksenije

  • Home
  • Narodnom muzeju Crne Gore biće ustupljeni dnevnici princeze Ksenije
24 aug

Osam godina putovanja do Muzeja kralja Nikole

Dnevnici princeze Ksenije, koje je princ Nikolaj Romanov u maju 2011. godine poklonio Crnoj Gori, konačno će se naći u Muzeju kralja Nikole na Cetinju. Punih osam godina čuvani su u Ministarstvu kulture koje će, u saradnji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara i Narodnim muzejom Crne Gore, ispuniti proceduru za njihovo trajno deponovanje i izlaganje u muzeju Petrovića na Cetinju.

Ugovor o donaciji dnevnika potpisali su na Cetinju tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić i princ Nikolaj Romanov koji je bio potomak ruske carske porodice i praunuk crnogorskog kralja Nikole, tj. unuk njegove ćerke Milice, udate za Petra Nikolajeviča Romanova.

Primopredaja dnevnika, nastalih u periodu od 1905. do 1928. godine, sa izuzećem onih koji su nastali 1924. godine, kao i dvije bilježnice o primljenoj pošti u periodu od 1912. do 1914. godine, izvršena je 19. maja 2011. godine, u Vili Miločer. Aktom o primopredaji Ministarstvo kulture, na čijem čelu je u to vrijeme bio Branislav Mićunović, preuzelo je 19 svezaka, dok je ostali dio predat Porto Montenegru u Tivtu (šest svezaka).

Inicijativu da se dnevnici trajno smjeste u Muzej kralja Nikole pokrenuo je Narodni muzej, čija se uprava Ministarstvu kulture zvanično obratila 22.februara ove godine, sa zahtjevom da im se zbirka princeze Ksenije ustupi radi njenog čuvanja, istraživanja i prezentacije u dijelu muzejskih zbirki. Ministarstvo kulture je, inače, 4. maja 2017. godine uputilo inicijativu za uspostavljanje zaštite ove zbirke Upravi za zaštitu kulturnih dobara. Inicijativa je prihvaćena, o čemu je Uprava zvanično informisala Ministarstvo 14. septembra iste godine. Uprava je utvrdila da je zbirka autentična, te da sadrži 19 dnevnika i predstavlja značajno pisano svjedočanstvo o crnogorskoj istoriji.

Uprava je, shodno čl. 23, 25 i 26 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, pokrenula postupak utvrđivanja kulturne vrijednosti obrazovanjem stručnog tima, koji na osnovu istraživačkih nalaza i drugih relevantnih dokaza o svojstvima i osobenostima dobra i valorizacijom njihovog značaja, treba da sačini elaborat kao osnov za utvrđivanje statusa kulturno dobro.

U dokumentu „Informacija o ustupanju Zbirke dnevnika princeze Ksenije“, koji je razmatrala Vlada na redovnoj sjednici 18. aprila, podsjeća se na član 39 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, koji propisuje da Vlada za svako kulturno dobro kojim raspolaže država određuje subjekat koji će njime upravljati. Članom 40 Zakona o zaštiti kulturnih dobara je propisano i da kulturnim dobrom u privatnoj svojini upravlja vlasnik, ako to pravo nije ugovorom prenio na drugo lice.

– Imajući u vidu izloženo, Ministarstvo kulture predlaže da se 19 primjeraka dnevnika koji se nalaze u ovom ministarstvu ustupe Narodnom muzeju Crne Gore, radi njihovog čuvanja, istraživanja i prezentovanja u dijelu muzejskih zbirki Muzeja kralja Nikole – navodi se u dokumentu.

Muzej kralja Nikole, prema navodima u dokumentu, dužan je da u roku od 30 dana od dana prispijeća zbirke u Muzej izvrši stručnu obradu predmeta i da obezbijedi uslove za njeno čuvanje.

Iz Ministarstva kulture Pobjedi je zvanično saopšteno da dnevnici nijesu do sada predati na upravljanje Narodnom muzeju, jer nijesu bili stvoreni adekvatni formalno-pravni uslovi. Aktom o preuzimanju, kako se navodi u odgovorima Pobjedi, Ministarstvo kulture je preuzelo 19 dnevnika iz donacije i obezbijedilo uslove za njihovu zaštitu, dok se ne steknu zakonski uslovi za postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

– Naime, 2011. godine se radila reorganizacija nacionalnih ustanova iz oblasti kulturne baštine, pored ostalih i Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore. Cijeneći kompleksnost navedene ustanove u pogledu reorganizacije, kao i obaveze usklađivanja rada sa novim propisima koji su prethodili procesu institucionalne reforme, Narodni muzej u vrijeme donacije nije ispunjavao formalno-pravne uslove. Takođe, uslovi u kojima su se dnevnici nalazili, nakon preuzimanja, obezbjeđivali su njihovu zaštitu, i u isto vrijeme bili dostupni stručnjacima za eventualno korišćenje, u skladu sa propisima – saopštili su iz Ministarstva.

Dalje su istakli da se Ministarstvo kulture prije svega vodilo ciljem očuvanja i adekvatne zaštite ove izuzetne kulturnoistorijske građe.

– Proteklih osam godina stanje dnevnika nije degradirano, naprotiv, dalje aktivnosti Ministarstva kulture biće usmjerene na unapređenje istog, sa svih zakonskih i stručnih aspekata – istakli su iz Ministarstva.

Podsjetili su da Uprava za zaštitu kulturnih dobara već radi na utvrđivanju vrijednosti zbirke princeze Ksenije, a konačni status znaće se po okončanju tog postupka.

– Pomenuta zbirka ima vrijednost jer predstavlja lična svjedočanstva princeze Ksenije o

njenom i o životu njene porodice, a posebno je značajna sa aspekta uvida u život dinastije Petrović Njegoš u egzilu, što je izuzetno važno za crnogorsku istoriju. U ovom trenutku je najvažnije rješavanje pravnog statusa zbirke, ali i njena dalja zaštita, stručna obrada i prezentacija, kako bi se učinila dijelom javne zbirke od nacionalnog značaja i na odgovarajući način učinila dostupnom javnosti – saopštili su iz Ministarstva.

Na pitanje da li će preostali dio dnevnika, koji se čuva u Zbirci pomorskog nasljeđa Porto Montenegra, biti pridružen kolekciji u Muzeju kralja Nikole, iz Ministarstva su odgovorili da su u intenzivnoj komunikaciji sa upravom Porto Montenegra, odnosno „Adriatik marinas“, radi dalje saradnje povodom očuvanja, valorizacije i prezentacije dnevnika koji se nalaze u njihovom posjedu. Sa druge strane, PR Porto Montenegra Danilo Kalezić kazao je za Pobjedu da je Ministarstvo kulture već uputilo inicijativu Portu za primopredaju preostalih šest svezaka dnevnika.

– Dnevnici su izloženi u Zbirci pomorskog nasljeđa, u izuzetnim uslovima, pod pokroviteljstvom Muzeja grada Kotora i Ministarstva kulture. U trenutku kada je Ministarstvo željelo da sve dnevnike sastavi i pokaže ih zajedno kao dio nacionalnog blaga, mi smo odmah tu inicijativu podržali i dnevnici su trenutno u fazi primopredaje ka Ministarstvu kulture – kazao je Kalezić.